ทีมชนะเลิศการแข่งขัน
รำวงมาตราฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
และรางวัลเหรียญเงิน
ระดับภาค

 
     
 

1.   โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ได้รับทุน โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2545
2.   โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่อง การส่งเสริมสืบสาน การแต่งกายพื้นเมืองและการอู้กำเมือง
      ประจำปี 2547
3.   โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ได้ผ่านการประเมินรอบแรกในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองคุณภาพ
      มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2548
4.   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2549
5.   โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2549
6.   โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ได้ผ่านการประเมินรอบสองในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาจากสำนักงานรับรองคุณภาพ
      มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2550
7.   โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2551
8.   โรงเรียนชนะเลิศการประกวด เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรม
      เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
9.   ผู้บริหารโรงเรียน คือ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2552
10. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2552

11. มล.นิศามณี ผลธัญญา ผู้บริหาร ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
12. คุณครูพรชนกคงปั้นครูดีเด่น ระดับปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ และ ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
13 โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภททีมนักเรียน การประกวดการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปลีลา มหกรรมสุขภาพ
โครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2554

14 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2554
15 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555