คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
 
   
         
  ดร.ส่งเสริม แสงทอง
ประธานชมรมผูปกครอง ครู โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
 
       
  นายชัยวัฒน์ จันทะปะทัด
รองประธาน
นายวิบูลย์ ช่างเรือ
รองประธาน
 
     
     
                       
                     
   

นางวลัยพร สมานมิตร
เลขานุการ

 

นางพลอย ปรีชม
ผู้ช่วยเลขานุการ

  นางชชกานต์ กันทอินทร์
เหรัญญิก
  นางชวินันท์ กันทะโย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
   
                 
    นางสุรภี พุ่มบัว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  นายศรีทน ก๋ามะโน
ประชาสัมพันธ์
  นางวัลภา สิทธิพาณิชย์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
   
                     
        นางสุพัชชะธนัตถ์ นิธิสุทธิบุตร
ปฎิคม
  นางวรรณวิไล ปัญโญ
ผู้ช่วยปฎิคม