ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ที่ได้รับ รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
และ ดร.อารยา ผลธัญญา ได้รับปริญญาบัตรศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์