หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
    ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก


วิสัยทัศน์
ภายในปี 2555 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปีให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดศีลธรรมและมีนิสัยใฝ่รักษาสุขภาพนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุขส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น


ภารกิจ
1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กอย่างหลากหลาย
    และใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลาย
2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม     และสติปัญญา มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ทำดี ใฝ่รักษาสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเกิดศีลธรรมและความเป็นไทย รวมทั้ง
    ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประสานงานความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
    จัดกิจกรรมและประสบการณ์พัฒนาเด็ก


เป้าหมาย
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กอย่างหลากหลาย     และสามารถใช้วิธีการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
2. เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกคน
3. เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีสภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและทุกห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อ
    ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
5. เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและความเป็นไทยรวมทั้งมีค่านิยม
    ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง
6. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมพัฒนาเด็ก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
   ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้