โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
ประจำปีการศึกษา 2553
 
    รายวิชา / กิจกรรม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6    
    เวลาเรียน (ชม./ปี) เวลาเรียน (ชม./ปี) เวลาเรียน (ชม./ปี) เวลาเรียน (ชม./ปี) เวลาเรียน (ชม./ปี) เวลาเรียน (ชม./ปี)    
    รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840    
    ภาษาไทยพื้นฐาน 200 200 200 160 160 160    
    คณิตศาสตร์พื้นฐาน 200 200 200 160 160 160    
    วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80    
    สังคมศึกษา 80 80 80 80 80 80    
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40    
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80    
    ศิลปะ 40 40 40 40 40 40    
    การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80    
    ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
80 80 80 80 80 80    
    ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
40 40 40 40 40 40    
    รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40    
    สนทนาภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40    
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120    
    กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40    
    กิจกรรมนักเรียน                
    ลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 40 40 40    
    ชมรม ชุมนุม 40 40 40 40 40 40    
    กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
(10) (10) (10) (10) (10) (10)    
    ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000